menu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Starówka Sp. z o.o., działając na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 sierpnia 2019 r. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na członka Zarządu Spółki Starówka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem KRS 0000160699 (dalej „Spółka”).

 

 1. Do postępowania kwalifikacyjnego może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymogi:
 1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
  w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności na własny rachunek,
 4. spełnia inne niż wymienione powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego
  w spółkach handlowych oraz:
 1. korzysta z pełni praw publicznych,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 

 1. Kandydatem na członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

 

 1. Kandydat na członka Zarządu powinien ponadto spełniać szczegółowe wymogi w postaci:
 1. praktycznej znajomości zasad funkcjonowania rynku usług medycznych oraz doświadczenia w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi świadczącymi usługi ambulatoryjne,
 2. doświadczenia w realizacji rozwojowych projektów w sektorze prywatnej opieki medycznej,
 3. doświadczenia w zakresie wdrażania nowych rozwiązań dotyczących organizacji pracy placówek medycznych,

 

 1. doświadczenia we współpracy z płatnikiem publicznym i obszarze rozliczeń świadczeń medycznych
  z tym płatnikiem,
 2. doświadczenia w podnoszeniu standardów świadczonych usług, jakości obsługi i satysfakcji klientów.   

 

 1. Dodatkowymi atutami kandydata będą:
 1. wiedza z zakresu organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia,
 2. wiedza i doświadczenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
 3. doświadczenie w budowaniu długoterminowej współpracy z klientami korporacyjnymi,
 4. wiedza z zakresu prawa medycznego.

 

 1. Zgłoszenie do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym powinno obejmować następujące dokumenty
  i oświadczenia:
 1. informacje kontaktowe (adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu),
 2. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. oświadczenia o spełnianiu wymogów dla kandydata na członka Zarządu, zgodnie ze wzorami załączonymi do niniejszego ogłoszenia,
 4. zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego ogłoszenia.

 

 1. Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie do dnia 20 sierpnia 2019 roku włącznie przy wykorzystaniu formularzy zgłoszeniowych załączonych do niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenie powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie w siedzibie PZU Zdrowie SA w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 13, z adnotacją na kopercie „Postępowanie kwalifikacyjne na członka Zarządu spółki Starówka Sp. z o.o.”.

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów:
 1. etap I obejmujący weryfikację wymogów formalnych zgłoszenia kandydata, w tym weryfikację,
  czy zgłoszenie zostało złożone w terminie wraz z kompletem wymaganych dokumentów i oświadczeń

oraz  

 1. etap II, w którym zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu sprawdzenie predyspozycji, wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia kandydata w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji członka Zarządu spółki Starówka Sp. z o.o.

 

 1. Otwarcie kopert ze zgłoszeniami nastąpi na posiedzeniu Komisji Kwalifikacyjnej, powołanej uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Starówka z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Starówka Sp. z o.o. i powołania Komisji Kwalifikacyjnej, które odbędzie się po dniu 20 sierpnia 2019 roku.

 

 1. O terminie i miejscu rozmów z kandydatami zakwalifikowanymi do etapu II postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

 1. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności:

 

 1. sprawdzenie wiedzy o działalności i przedmiocie przedsiębiorstwa Spółki i jej spółek zależnych oraz wiedzy o działalności Grupy PZU Zdrowie,
 2. weryfikacja wiedzy o systemie zarządzania spółkami kapitałowymi, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki działalności Spółki,
 3. ocena wiedzy w zakresie zasad organizacji i funkcjonowania rynku świadczeń usług medycznych
  w Polsce,
 4. ocena znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników
  i współpracowników,
 5. sprawdzenie znajomości zagadnień niezbędnych do wykonywania funkcji członka Zarządu w Spółce oraz doświadczenia niezbędnego do wykonywania tej funkcji,
 6. weryfikacja znajomości zasad nadzoru właścicielskiego i zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

 

 1. Informacje o Spółce, w tym Umowę Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, opinię i raport biegłego rewidenta za rok 2018, kandydaci mogą uzyskać w siedzibie PZU Zdrowie SA, w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 13, budynek KBC, I piętro od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 28 sierpnia 2019 roku.

 

 1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego każdy z kandydatów uczestniczący w postępowaniu zostanie poinformowany o jego wynikach telefonicznie lub na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej.

 

 1. Zgromadzenie Wspólników Spółki zastrzega sobie możliwość  zakończenia postępowania kwalifikacyjnego
  w każdym czasie, bez podawania przyczyn, o czym kandydaci zostaną powiadomieni.